Konkursi reeglid ja tingimused

„Minu toidulisandid” reeglid
(edasises: „reeglid” või „võistlusreeglid”)

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Konkursi „Minu toidulisandid” (edasises – „konkurss“) korraldaja on Natural Pharmaceuticals, registrijärgse aadressiga Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, registreeritud Varssavi ringkonnakohtu äriregistris Poola riikliku kohtute registri 13. äriosakonna poolt numbriga 343007 KRS, KM kohuslase nr. 9512298527, osakapital 2 000 000 zł., esindaja: tegevjuht Carl Jonas Tӧrnquist, edasises nimetatud kui „korraldaja”.

1.2. Käesolevad reeglid sätestavad konkursil osalemise tingimused ning osalejate ja korraldaja õigused ja kohustused.

1.3. Konkurss korraldatakse Eesti vabariigi territooriumil.

1.4. Konkursist osa võttes nõustub osaleja reeglitega ja kohustub neist kinni pidama.

1.5. Konkursi kestusajal on konkursi reeglid kättesaadavad korraldaja veebiaadressil

www.omegamarine.ee/konkurss

1.6. Korraldaja juhib konkurssi tavalise postiteenuse (edasises – „post“)  ja veebilehe www.omegamarine.ee/konkurss vahendusel (edasises – „veebileht“).

2. KONKURSI SISU JA EESMÄRK

2.1. Konkursi sisuks on valida reeglites esitatud põhimõtete alusel kõige originaalsem vastus (nagu korraldaja seda subjektiivselt tunnetab) küsimusele „Miks valida Natural Pharmaceuticalsi toidulisandid?”

2.2. Konkurss viiakse läbi selleks, et populariseerida, edendada ja reklaamida korraldaja tooteid.

3. KONKURSI KESTUSAEG

3.1. Konkurss kestab 13. aprillist 2020 kuni 31. detsembrini 2023 ning selle kestusaeg jagatakse nädalateks (nädalaid loetakse esmaspäeva õhtul kella viiest järgmise esmaspäeva kella neljani pärastlõunal.

3.2. Konkurss kuulutatakse välja veebilehel www.omegamarine.ee/konkurss (edasises – „veebileht”).

4. KONKURSIL OSALEMISE TINGIMUSED

4.1. Konkursil osaleja (edasises – “osaleja”) peab vastama kõigile allpool esitatud tingimustele:

a) Isik on vähemalt 18 aastat vana;

b) Tegemist on Natural Pharmaceuticalsi kliendiga, kes on viimase 12 kuu kestel tellinud mõnd Natural Pharmaceuticalsi toidulisandit ja selle või nende eest tasunud või tasub lähiajal.

c) Osaleda sooviv isik on nõustunud siinsete reeglitega.

4.2. Konkursil ei saa osaleda korraldaja töötajad, esindajad ja partnerid ega muud konkursi ettevalmistamises ja läbiviimises osalevad isikud või nende lähikondlased, s.t. abikaasad, lapsed, vanemad ja õed-vennad, aga ka teised nende leibkonna liikmed.

4.3. Konkursil osalemine on vabatahtlik ja tasuta.

5. KONKURSI VÕISTLUSTÖÖD

5.1. Osaleja teatab enda konkursil osalemisest, saates vastuse küsimusele „Miks valida  Natural Pharmaceuticalsi toidulisandid?” (edasises – „võistlustöö”).

5.2. Võistlustööna esitatud vastus, edasises „vastus” peaks:

a) vastama tarbijamängu küsimusele,;

b) olema originaalne,

c) omama üht autorit.

5.3. Keelatud on esitada vastuseid, mille sisu on ebaseaduslik või ei vasta konkursi reeglitele, eeskätt vastuseid:

a) mida üldiselt mõistetaks vulgaarsuste, solvangute või roppustena ning mis rikuvad õigus- või moraalinorme;

b) mis kirjeldavad vägivalda, vihkamist või diskrimineerimist (rassilist, kultuurilist, etnilist, usulist, filosoofilist, vms);

c) mis rikuvad kellegi isiklikke õigusi, solvavad inimväärikust või riivavad kolmandate isikute tundeid.

5.4. Korrektseks võistlustööks loetakse vastus, mis vastavalt reeglites toodud juhistele ning konkursi kestusajal saadetakse:

a) postiaadressile Natural Pharmaceuticals, Pallasti 28 Tallinn, 10001 Eesti pk 8005, lisades ümbrikule märkuse „Konkurss.” Vastuse esitamise kuupäevaks loetakse võistlustöö kohaletoimetamise kuupäeva korraldaja aadressile;

b) veebilehel www.omegamarine.ee olevat vastusevormi kasutades.

5.5. Korrektselt saadetud võistlustöö osaleb kõigis konkursi voorudes, alates võistlustöö kohalejõudmise kuupäevast kuni konkursi lõpuni. Võistlustöö on reeglistiku punktis 5.6. sätestatu subjekt.

5.6. Võistlustöö, mis on reeglistiku punktis 6.1. nimetatud auhinna juba võitnud, järgmistes konkursi voorudes ei osale.

6. AUHINNAD

6.1. Korraldaja auhindab kord nädalas kõige originaalsemat võistlustööna esitatud vastust ostukupongiga (edasises „auhind”) väärtuses 50 eurot, mida saab kasutada MAXIMA kaupluste ketis; konkursi võitjad valitakse vastavalt reeglistiku punktidele 7.2. ja 7.3. Auhind saadetakse võitjale 14 päeva jooksul (alates võitjaga ühenduse võtmise päevast) tähitud kirjaga võitja aadressile, mis on esitatud võistlustöös.

6.2. Sõidukulud kauplusse auhinna realiseerimiseks katab võitja.

6.3. Osalejal ei ole õigust taotleda auhinna vahetamist muu samaväärse auhinna vastu.  Auhinda, mida võitja ei kasutanud või välja ei võtnud, ei hüvitata.

6.4. Osalejatel ei ole õigust esitada konkreetseid pretensioone auhinna omaduste kohta.

6.5. Konkursil osalejatel ei ole õigust oma auhinnaõigust kolmandatale isikutele üle anda.

7. KONKURSI TULEMUSED JA AUHINDADE JAGAMINE

7.1. Korraldaja määrab konkursi tulemuste väljaselgitamiseks kaheliikmelise žürii, kuhu kuuluvad korraldaja esindajad (edasises – „žürii”).

7.2. Kord nädalas valib žüri ühe võitja (edasises – „võitjad“), kelle võistlustöö ja vastuse reeglitele vastavust kontrollitakse ning kelle esitatud vastuse originaalsust žürii kõige kõrgemalt hindab.

7.3. Konkursi tulemused postitatakse veebilehele 14 päeva jooksul alates võitja valimisest.

7.4. Võitjaid teavitatakse nende võidust telefoni teel 7 päeva jooksul alates võitja valimisest.

7.5. Võitja ei omanda õigust auhinnale või kaotab selle, kui rikub mõnda käesoleva reeglistiku sätetest.

8. KAEBUSTE ESITAMINE

8.1. Konkursi käiku puudutavad kaebused võib saata kirjalikult järgmisele aadressile: Natural Pharmaceuticals, Pallasti 28 Tallinn, 10001 Eesti, pk. 8005, 14 päeva jooksul pärast konkursi tulemuste välja kuulutamist (määrav on postitempli kuupäev, s.t. kuupäev, millal kaebus eelpool nimetatud aadressile saadeti). Määratud tähtajast hiljem esitatud kaebusel ei ole õiguslikku jõudu, mis aga ei piira osaleja õigust esitada nõudeid kohtus.

8.2. Õigus kaebusi esitada on ainult konkursil osalejatel.

8.3. Kirjalik kaebus tuleb saata ümbrikus, millel on märksõna „Konkurss,” ning see peab sisaldama osaleja ees- ja perekonnanime, täpset aadressi ning kaebuse põhjuse ja osaleja nõudmise täpset kirjeldust.

8.4. Korraldaja vaatab kaebused läbi 30 päeva jooksul alates kaebuse kättesaamisest. Osalejat teavitatakse korraldaja otsusest tähitud kirjaga, mis saadetakse kaebuses märgitud aadressile 7 päeva jooksul alates kaebuse läbivaatamisest.

9. AUTORIÕIGUSED

9.1 Võistlustöö loomisega deklareerib osaleja järgmist:

a) tal on vastustele moraalsed ja majanduslikud autoriõigused Eesti Autoriõiguse seaduse tähenduses, ulatuses, mis on vajalik reeglistiku sätete täitmiseks, sealhulgas ja eelkõige litsentsi andmiseks § 13 ja 131 tähenduses, ning ta vastutab selles asjas kolmandate isikute õiguste võimaliku rikkumise eest;

b) tema esitatud vastus ei riku seaduse kohustavaid norme ega autoriõigusi, tööstusomandi õigusi eha kolmandate isikute isiklikke õigusi;

c) vastuse majanduslikud autoriõigused, mis tal on, ei ole koormatud pandiõigusega ega ole kolmandate osapoolte õigustega.

9.2 Osaleja nõustub, et tema vastust kasutatakse ja levitatakse elektroonselt ja trükituna osaliselt või tervikuna reprodutseerimise, avalike esituste ja väljapanekute kaudu (sh. muutes selle avalikkusele kättesaadavaks arvutivõrgustikes (Internetis) ), ajakirjandus-, reklaami- ja turundusmaterjalides ning Natural Pharmaceuticalsi sisekommunikatsioonis veebilehel www.omegamarine.ee, ning et tema vastuse teksti juurde märgitakse tema ees- ja perekonnanimi ja elukoht (riik, linn või asula).

9.3 Juhul, kui kolmandad isikud esitavad korraldaja vastu pretensioone autoriõiguste või isiklike õiguste rikkumise tõttu seoses vastusega (võistlustöö tekstiga), mida korraldaja kasutab, katab osaleja kõik selliste nõuetega seotud kulud, sealhulgas hüvitise.

9.4 Pärast auhinna üleandmist osalejale omandab korraldaja tasuta ja ainuõigusliku litsentsi ning tasuta ja tähtajatu, kuid Eesti territooriumiga piiratud loa ja nõusoleku kasutada vastuseid (võistlustööde tekste) enda äranägemisel kõigis olemasolevates kasutusvaldkondades, k.a. Eesti Autoriõiguse seaduse paragrahvis 13 ja § 13 lg. 1 nimetatud valdkondades, eeskätt järgmistel viisidel:  täielik või osaline, alaline või ajutine salvestamine ja reprodutseerimine mistahes vahenditega ja mistahes vormis; vastuste kohandamine, ümbervormindamine või muul viisil muutmine; salvestamine arvutis või turundamine reklaamlehe kujul; reklaamlehtede väljaandmine suvalisel arvul eksemplarides; kasutamine ajakirjanduses, konverentsidel, intervjuudes, meedias, reklaamides, korraldaja veebilehel ja korraldaja profiilil.

11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

10.1. Konkursil osalejate isikuandmete töötleja on Natural Pharmaceuticals, registrijärgse asukohaga  Poolas Varssavis, Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, registreeritud Varssavi ringkonnakohtu äriregistris Poola riikliku kohtute registri 13. äriosakonna poolt numbriga 343007 KRS, KM kohuslase nr. 9512298527, osakapital 2 000 000 zł., esindaja: tegevjuht Carl Jonas Tӧrnquist, (edasises – isikuandmete töötleja). Isikuandmeid töödeldakse ainult ja eranditult konkursiga seotud eesmärkidel ja ulatuses, s.t. konkursi korraldamiseks ja läbiviimiseks (vastavalt EL Üldise andmekaitsemääruse (ÜAM) artiklile 6, punktile 1 (b)), tuginedes ühtlasi Natural Pharmaceuticalsi õigustatud huvidele ( ÜAM art. 6, p. 1 (f)). Pöördudes Natural Pharmaceuticalsi aadressile, kinnitades oma identideedi või e-posti aadressile DPO@omegamarine.ee, kinnitades oma identideedi elektroonsete vahenditega, on osalejal õigus oma isikuandmetele ligi pääseda ja neid ajakohastada ning nõuda nende parandamist; õigus andmete teisaldatavusele; õigus isikuandmete töötlemine vaidlustada ja nende töötlemist piirata; õigus nõuda enda isikuandmete kustutamist; samuti õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (Eesti Andmekaitse Inspektsioonile).  Isikuandmete töötleja teatab, et isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik konkursil osalemiseks ja auhinna võitmiseks, aga ka võimalike kaebuste käsitlemiseks.

10.2. Konkursil osaleja isikuandmeid töötleb Isikuandmete töötleja konkursi korraldamiseks ning selleks, et tagada osaleja osalemine konkursil ja avalikustada võitja ees- ja perekonnanimi ning elukoht (linn, asula) iskuandmete töötleja reklaammaterjalides (reklaamlehtedel või veebilehel).

10.3. Konkursil osalejatelt kogutakse ning isikuandmete töötleja töötleb järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, aadress/postiaadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

10.4. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Euroopa parlamendi ja -nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) nr. 2016/679 füüsiliste isikute kaitsest isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vabast liikumisest, millega tunnistati kehtetuks direktiiv 95/46/EC (EL Üldine andmekaitse määrus).

10.5. Isikuandmete töötleja deklareerib, et konkursil osalejate isikuandmeid ei töödelda automaatsete vahenditega ja neid ei profileerita.

10.6. Konkursil osalejate isikuandmeid ei tehta kättesaadavateks välistele osapooltele, välja arvatud isikutele ja juhtudel, mis on ette nähtud seadusega ja isikutele, kes teevad volituslepingute alusel nende eesmärkide saavutamiseks vajalikus mahus koostööd.

10.7. Konkursil osalejate isikuandmeid säilitatakse kogu osalusaja kestel ning perioodi kestel, mis on vajalik eelpool nimetatud eesmärkide saavutamiseks, kuid mitte kauem kui hetkeni, mil osaleja palub oma isikuandmete töötlemine peatada või võtab tagasi oma nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

10.8. Isikuandmete töötleja on määranud isikuandmete töötlemise korrektsuse kontrollimiseks andmekaitseametniku, kellega saab ühendust võtta e-posti aadressil DPO@omegamarine.ee.

11. LÕPPSÄTTED

11.1 Konkursi korraldaja ei vastuta postiettevõtte või kullerfirma tegevuse eest, täpsemalt tegevuse eest, mis võib põhjustada võistlustöö sisu kadumise või hävimise või viivituse selle kohaletoimetamisel.

11.2 Konkursi korraldaja ei vastuta internetiühenduste, täpsemalt nende katkemise, peatumise või moonutuste eest, mis võivad põhjustada võistlustöö sisu kadumise või hävimise.

11.3 Kõigis küsimustes, mida käesolev reeglistik ei reguleeri, kohaldatakse Eesti Vabariigi seaduste sätteid.

11.4 Kõik vaidlused, mis puudutavad käesoleva konkursiga seotud kohustuste täitmist, lahendatakse üldkohtus, kelle jurisdiktsiooni alla Korraldaja registrijärgne asukoht kuulub.

11.5 Korraldaja deklareerib, et antud konkursi puhul ei ole tegemist loteriimängu, auhinnaloterii, vastastikuse kihlveo, reklaamloterii, õnnemängu ega muu sedalaadi mänguga.

11.6 Korraldaja jätab endale õiguse käesolevaid reegleid igal ajal muuta, esitamata selleks põhjendusi, eeldusel, et see ei põhjusta osalemistingimuste halvenemist ega võta osalejatelt õigusi, mida nad reeglite sätete alusel on omandanud. Reeglite muutused jõustuvad pärast nende teatavakstegemist.

11.7 Kõik konkursil osalemisega seotud kulud, sealhulgas võistlustöö saatmiskulu, kannab osaleja.

11.8 Käesolevad reeglid jõustuvad konkursi alguskuupäeval.