Privaatsuspoliitika

NATURAL PHARMACEUTICALS SP. Z O.O. PRIVAATSUSPOLIITIKA

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Käesolev privaatsuspoliitika on informatiivse iseloomuga, mis tähendab, et see ei ole Kasutajate või Ostjate kohustuste allikaks.
  2. Teie isikuandmete vastutav töötleja on Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. asukohaga Varssavi, (aadress: tn Domaniewska 28, 02-672 Varssavi), sisse kirjutatud Varssavi Rajoonikohtu Riikliku Kohturegistri XIII Majandusosakonna äriregistrisse numbri all 0000343007, REGISTRIKOODI nr 142128030, KMKR nr 951-229-85-27 all (edaspidi „Natural Pharmaceuticals” või „meie“). Natural Pharmaceuticals´i andmekaitsespetsialistiga saab kontakteeruda: dpo@omegamarine.ee.
  3. Natural Pharmaceuticals töötleb isikuandmeid kooskõlas kohalduvate õigusaktidega, eelkõige kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EL) 27. aprilli 2016. a määrusega 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete käitlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi „GDPR“) ning kooskõlas siseriiklike isikuandmete kaitsetreguleerivate õigusaktidega.
  4. Natural Pharmaceuticals võtab tarvitusele asjakohased tehnilised ning organisatsioonilised vahendid, et tagada isikuandmete töötlemise turvalisus ja vastavus kohalduvatele õigusaktidele. Natural Pharmaceuticals rakendab asjakohaseid meetmeid, et vältida juurdepääsuisikuandmetele selleks mittevolitatud isikute poolt, isikuandmete leket ja isikuandmetega seotud rikkumisi.
  5. Oleme Teie andmed saanud seoses Teie poolt sooritatud ostudega, meie E-poe teenuste kasutamisega aga ka muul moel Teiega kokku puutudes, nt juhul kui olete osalenud meiesooduskampaaniates või tellinud meie Uudiskirja.
 2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS
  Töötleme Teie isikuandmeid erinevatel eesmärkidel. Olenemata töötlemise eesmärgist, peab igal eesmärgil olema andmete töötlemiseks õiguslik alus. Oma andmetöötlust hinnates oleme teinud kindlaks, et Natural Pharmaceuticals poolt Teie isikuandmete töötlemine toimub järgnevatel õiguslikel alustel:

  1. Lepingu täitmiseks vajalik isikuandmete töötlemine (GDPR artikkel 6 lõige 1b). Sellel õiguslikul alusel töötleme andmeid siis, kui see on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või selle sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Teie taotlusel. Sellel õiguslikul alusel töötleme isikuandmeid nt järgmistel eesmärkidel: kaupade ja teenuste müük, müügijärgne teenindus, elektroonilisel teel teenuste osutamine, reklamatsioonide läbivaatamine, konto teenindamine veebilehel www.omegamarine.ee, arvamuste avaldamine, erinevate taotluste teenindamine, aga ka ülaltoodud teemadel Teiega jooksvalt ühendusesolemine.Lepingu täitmiseks vajalikke isikuandmeid säilitame lepingu täitmiseks (tellimuste realiseerimiseks) ning garantiiteenuste osutamiseks vaja mineva aja jooksul ning peale seda õigusvaidluste pidamiseks, nõuete esitamiseks ja meie vastu esitatavate nõuete kaitsmiseks niikaua, kui meil on seadusest tulenevalt õigus esitada nõudeid Teie vastu (juhul kui olete lepingut rikkunud) või Teil meie vastu (juhul kui meie oleme lepingut rikkunud).
  2. Natural Pharmaceuticals’ile seadusega pandud kohustuse täitmiseks vajalik isikuandmete töötlemine (GDPR artikkel 6 lõige 1 c). Sellel õiguslikul alusel töötleme Teie isikuandmeid näiteks järgmistel eesmärkidel: arvete ja raamatupidamise dokumentide koostamine ning säilitamine, , riigiasutusteleandmete avaldamine seadusega ette nähtud piires ja alusel, nt maksustamise ning raamatupidamise eesmärkidel. Sellel õiguslikul alusel kasutatavaid isikuandmeid säilitame seadustes ettenähtud tähtaja jooksul (nt raamatupidamise alusdokumente 7 aastat).
  3. Natural Pharmaceuticals’i õigustatud huvist lähtuv isikuandmete töötlemine(GDPR artikkel 6 lõige 1 f). Sellel alusel töötleme isikuandmeid peamiselt järgmistel eesmärkidel:
    • Natural Pharmaceuticals´i toodete ja teenuste otseturundus;
    • Natural Pharmaceuticals poolt müüdavate toodete või teenuste kvaliteedi parandamine,küsides tagasisidet või viies läbi rahulolu uuringuid;
    • makseteenuste toetamine;
    • Natural Pharmaceuticals´i veebilehtede aktiivsusseire teenuse funktsionaalsuse parandamiseks, vajaduste analüüsimiseks, reklaami kohandamiseksvastatavalteelnevalt vaadatud sisuga;
    • lepingu täimisega mitteseotud teadete, arvamuste või palvete teenindamine;
    • pettuste ja kuritarvituste tuvastamine ja vältimine ningseoses selleganõuete esitamine või kaitse teostamine,riigiasutustes ja kohtutes menetlustes osalemine;
    • analüüside, arvamuste ja aruannete koostamine, statistika ning arhiveerimine, sealhulgas vastutuse tagamine (õigusaktidesttulenevatele nõuetele vastavuse tõendamineNatural Pharmaceuticals´i poolt);
    • profiilianalüüs, analüüsime isikuandmeid Teie eelistuste ja huvide osas info saamiseks (nt uurime, milline pakkumine võiks Teile paremini sobida).

   Kohalduvate andmekaitse regulatsioonidega nõutud ulatuses on Teil õigus esitada vastuväide sellisele isikuandmete töötlemisele, mis põhineb meie õigustatud huvil. Samuti on Teil õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemise osas, mille eesmärgiks on otseturundus, sellise vastuväite esitamisel lõpetame andmete kasutamise otseturunduseks.

   Õigustatud huvi alusel kasutatavaid isikuandmeid säilitame seni, kuni see on ülalkirjeldatud andmete kogumise eesmärgi täitmiseks vajalik. Otseturunduse eesmärgil töötleme isikuandmeid võimaliku vastuväite esitamiseni.

  4. Isikuandmete töötlemine, mis toimub Teie ehk andmesubjekti nõusoleku alusel (GDPR artikkel 6 lõige 1 a). Sellele õiguslikule alusele tugineme nt Teile uudiskirja edastamise ning telefonipakkumiste tegemise korral. Teie andmete töötlemise eesmärk on sellisel juhul täpselt kirjas nõusoleku tekstis. Meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku võite igal hetkel tagasi võtta. Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid seni kuni võtate meile antud nõusoleku tagasi.
  5. Natural Pharmaceuticals töötleb järgnevaid Kasutajate ja Ostjate andmeid: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, kontakttelefoni number, pangakonto number, tarneaadress (tänav, maja number, korteri number, postiindeks, linn, riik) / elukoha aadress / tegevuskoha aadress/asukoha aadress, sünnikuupäev/vanus, sugu.
  6. Isikuandmete avaldamine Teie poolt on üldiselt vabatahtlik, kuid peate silmas pidama, et teatud ülal märgitud ja Müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalike andmete esitamata jätmine muudavad Müügilepingu sõlmimise võimatuks.
 3. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA ANDMETE VASTUVÕTJAD
  1. Teie isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole ei edastata.
  2. Seoses isikuandmete töötlemisega ülal kirjeldatud eesmärkidel ja õiguslikel alustel võime ülaltoodud eesmärkide realiseerimiseks vajalikus ulatuses Teie isikuandmeid avaldada teenuse osutamist reguleerivate lepingute alusel järgnevatele isikuandmete vastuvõtjate kategooriatele:
   • lepingu täitmise protsessis osalevad isikud, sealhulgas kaupade transport, makseteenused, elektroonilisel teel osutatavad teenused;
   • meile turundusalaseid teenuseid osutavad isikud, reklaamiagentuurid;
   • meie teleinfosüsteeme teenindavad või neid süsteeme toetavad isikud;
   • nõustamis- või audiitorteenuseid osutavad isikud;
   • avaliku võimu organid või avalikke ülesandeid täitvad isikud.
  3. Ülaltoodud teenuste osutajatega sõlmime nõuetekohased isikuandmete töötlemist reguleerivad lepingud ning jääme vastutama nende tegevuse eest seoses Teie isikuandmete töötlemisega.
 4. ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED
  1. Kõigil, kelle isikuandmeid Natural Pharmaceuticals töötleb, on õigus teostada järgmisi GDPRist tulenevaid õigusi:
   • õigus andmetega tutvuda – Teil on õigus saada infot selle kohta, milliseid isikuandmeid Natural Pharmaceuticals Teie osas töötleb, sh saada koopia sellistest andmetest;
   • õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kui andmed on ebaõiged või mittetäielikud;
   • õigus nõuda isikuandmete kustutamist (nn „õigus olla unustatud”) kui:
    • kui andmete töötlemine ei ole enam vajalik sel eesmärgil, milleks neid koguti või töödeldi,
    • andmesubjekt on esitanud andmetöötluse osas vastuväite ja andmete töötlemiseks ei ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid või vastuväide esitatakse andmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil,
    • andmesubjekt on võtnud tagasi isikuandmete töötlemise aluseks oleva nõusoleku ning puudud muu õiguslik alus andmete töötlemiseks,
    • andmeid töödeldakse ebaseaduslikult,
    • andmete kustutamine on seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks vajalik.
   • õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, kui:
    • andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse,
    • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist,
    • Natural Pharmaceutial ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks,
    • andmesubjekt on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite; töötlemist piiratakse ajaks, kuni kontrollitakse, kas Natural Pharmaceuticals´i õiguspärased põhjused kaaluvad üles andmesubjekti põhjused;
   • õigus isikuandmete ülekandmiseks Teile endale või teisele vastutavale töötlejale (GDPRi artiklis 20 sätestatud tingimustel);
   • õigus võtta igal ajal tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek (nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust).
   • õigus esitada vastuväiteid – Teil on igal ajal õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub artikli 6 lõike 1 punkti e või f alusel, sealhulgas nendele sätetele tugineva profiilianalüüsi suhtes. Natural Pharmaceuticals ei töötle isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui tõendame, et töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.Kui töötleme isikuandmete otseturunduse eesmärgil on Teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes sellisel turunduslikul eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes sel määral mil see on seotud kõnealuse otseturundusega. Pärast sellise vastuväite esitamist, lõpetame me Teie isikuandmete töötlemise otseturunduse eesmärgil.
  2. Käesolevas punktis toodud andmesubjekti õiguste realiseerimiseks palun esitage taotlus privaatsuspoliitika punktis 1.2 toodud Natural Pharmaceuticals´i postiaadressil või e-posti aadressil. Taotluse esitamisel võime küsida Teilt täiendavat informatsiooni Teie isikusamasuse tuvastamiseks.Õigus esitada kaebus järelevalve asutusele

   Kui olete arvamusel, et Teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub GDPR´i nõudeid, siis on Teil õigus pöörduda oma õiguste ja huvide kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 5. KÜPSISED
  1. Seoses E-poe pidamisega ja Natural Pharmaceuticals´i tootelehekülgedega kasutame küpsiseid, mis on asjaomaste lehekülgede külastamise ajal Kasutajate ja Ostjate vajadusi arvesse võttes abiks nende lehekülgede arendamisel ning turvalisuse tagamisel. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehtede vaatamise sagedust ja sellel liikumist.
  2. Natural Pharmaceuticals võib Kasutajate kohta E-poe või tootelehekülgede kasutamise ajal küpsiste kogutud teavet töödelda järgnevatel eesmärkidel:
   • E-poodi sisseloginud Kasutajate identifitseerimiseks;
   • Tellimuse esitamise eesmärgil ostukorvi lisatud toodete meelde jätmiseks;
   • täidetud tellimisvormide, ankeetide või E-poodi sisselogimise andmete meelde jätmiseks;
   • Kasutajate isiklikke eelistusi (nt värve, fondi suurust, lehekülje paigutust puudutavaid) arvesse võttes, E-poe lehekülje ja tootelehekülgede sisu optimeerimiseks;
   • toodete või teenuste otseturunduseks;
   • E-poe/ tootelehekülgede kasutamist puudutava anonüümse statistika tegemiseks.
  3. Standardselt aktsepteerib enamus turul saadaolevatest veebisirvijatest küpsiste salvestused vaikimisi. Igaüks saab küpsiste kasutamise tingimused oma veebisirvija seadete abil ise määratleda. See tähendab, et küpsiste salvestuste võimaluse võib nt osaliselt piirata (nt ajaliselt) või täielikult välja lülitada – viimasel puhul võib see aga mõjutada E-poe/tootelehekülje mõningaid funktsioone.
  4. Küpsiseid puudutavad veebisirvija seaded on olulised E-poe/ tootelehekülje poolt küpsiste kasutamise aktsepteerimise seisukohalt – kooskõlas eeskirjadega tuleb selline aktsepteerimine väljendada ka veebisirvija seadete läbi. Mittenõustumise korral tuleb vastavalt muuta ka küpsiseid puudutavaid veebisirvija seadeid.
   Rohkem küpsiseid puudutavat teavet on saadaval aadressil: https://omegamarine.ee/informatsioon-kupsiste-kohta/
 6. LÕPPSÄTTED
  1. Käesolev privaatsuspoliitika on jõus alates 25. maist 2018. a.Käesolev privaatsuspoliitika on vastu võetud Natural Pharmaceuticals juhatuse poolt ja kuulub värskendamise eesmärgil ning eelkõige õiguslike regulatsioonide muutumise korral, aeg-ajaltülevaatamisele. Ajakohastatud versioon käesolevast privaatsuspoliitikast on alati kättesaadav meie veebilehel.
  2. Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatavaid suure algustähega mõisteid ja väljendeid tõlgendatakse vastavalt neile E-poe Kasutustingimustes (kättesaadavad veebilehel) antud tähendusele.