Tingimused

Üldtingimused tavamüügiks

Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. Domaniewska tee 28, 02-672 Varssavi, Poola. KMK reg. nr. 30329386-2-51

1. Mõisted

Käesolevates Üldtingimustes kasutatavad mõisted:

Ostja: füüsiline või juriidiline isik, kes tellib Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.-lt tooteid ja/või toidulisandeid.

Tooted: NP poolt pakutavad tooted ja/või toidulisandid.

NP: Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., Poolas registreeritud äriühing registrikoodiga 0000343007.

2. Üldsätted

Käesolevad Üldtingimused kehtivad kõigile Ostja poolt esitatud Toodete tellimustele. Ostja võib Tooteid tellida veebilehelt www.omegamarine.ee või interneti, kirja (kupongide) või klienditeeninduse (telefoni) kaudu eraldi esitatud ostutellimuste alusel. Ostja tellimuse kättesaamisel loetakse, et Ostja ja NP vahel on sõlmitud müügileping (Leping) tellimuses toodud Toodete suhtes.

3. Isikuandmed ja nende kasutamine

NP töötleb Ostjate isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses ning muudes kohalduvates õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt ning vastavalt NP privaatsusteates www.omegamarine.ee toodud tingimustele.

4. Tellimused

Iga tellimusega määratakse kindlaks Toote kapslite hulk kindla ajavahemiku – üks kuu, kaks kuud või üks aasta või mõni muu NP poolt määratud ajavahemik – vältel.

Tellimuse andmed salvestatakse NP kliendiregistrisse.

a) Täiendavad perioodilised tellimused

Pärast esimest (reklaamtoote) tellimust on Ostjal võimalus tellida Toote kapsleid perioodiliselt ühe või kahe kuu kaupa. Täiendava tellimuse korral saadetakse Ostjale Toote kapsleid 60 või 120 kapsliga /tabletti. Tootekomplekte seni, kuni Ostja esitab käesolevates Üldtingimustes nimetatud kontaktide kaudu avalduse tellimuste lõpetamiseks.

b) Aastane tellimus

Aastase tellimuse puhul saadetakse Ostjale ühekordne 360/720 kapslit/tabletti sisaldav Toote komplekt. Ostjaga lepitakse kokku 12 kuud kestev igakuuline makse, mis põhineb NP poolt väljastatud arvel.

Ostjal on õigus tagastada Toode 14 päeva jooksul alates selle kättesaamisest. Tagastatav Toode peab olema kahjustamata ja pakend avamata. Sel juhul ei ole Ostjal kohustust tellitud Toote eest tasuda. Ostjal ei ole õigus ostust taganeda, kui Toote pakend on avatud või kahjustatud.

Ostjal on õigus tühistada Toodete tellimused telefonil: +372 6743068, kirjaliku avaldusega posti teel aadressil: Natural Pharmaceuticals Klienditeenindus, Pärnu mnt. 160, 11317 Tallinn, Estonia või e-kirja teel aadressil: info@omegamarine.ee.

NP pakendab tellitud Tooted hoolikalt peale kvaliteedikontrolli ja toimetab koos arvega Ostja poolt antud aadressil.

5. Kohaletoimetamine

Tooted tarnitakse Ostjale posti teel, aastase komplekti korral tähitud postiga, kasutades NP poolt määratud postiteenuse osutajat. NP tarnib tellitud Tooted vastavalt enda või oma tarnijate laoseisule. Kui tellimust ei saa täita puuduliku laoseisu tõttu, tarnitakse esmalt Tooted, mis on laos saadaval. NP teavitab Ostjat, kui Toote tellimust ei ole võimalik täita. NP maksab Ostjale raha tagasi juhul, kui Ostja on juba sellise Toote eest tasunud. Ühe Toote kättetoimetamise ebaõnnestumine ei mõjuta Ostja teiste tellimuste täitmist. Juhul, kui Toode ei ole NP või tema tarnija laos pikemat aega saadaval ning NP ei ole võimeline tellimust täitma 30 päeva jooksul alates Tellimuse esitamisest, on NP-l õigus ühepoolselt Lepingust taganeda.

6. Makse

Ostja tasub tellitud Toodete eest NP poolt veebilehel www.omegamarine.ee toodud hinna, ostutellimuse vormil näidatud hinna või telefoni teel kokkulepitud hinna (st sõltuvalt tellimise viisist).

Ostja tasub iga kaubasaadetise eest pärast Toote kättesaamist ülekandega vastavalt lisatud arvele.

Ostjatele mugavuse tagamiseks on täiendava tooterühma artikli eest võimalik tasuda maksetähtajaga 14 päeva, vastavalt kohaletoimetatud arvele.

Esimese (reklaamtoote) tellimuse korral tasub Ostja Toote pakendamis- ja tarnekulud, täiendavate tellimuste korral pakendamis- ja tarnekulud puuduvad.

7. Hinnamuutused

NP teavitab alati Ostjat võimalikest hinnatõusudest.

8. Taganemisõigus

Ostjal on õigus Lepingust taganeda 14 päeva jooksul pärast tellitud üksiku Toote või Tooterühma esimese artikli kättesaamist tingimusel, et Toode ning selle pakend on kahjustamata ja avamata.

Ostja, kes on tellinud Tooteid Tooterühmade kaupa, on lisaks õigus igal ajal tühistada tellimus üksiku Tooterühma suhtes. Ostjal ei ole kohustust osta Tooterühma kuuluvaid täiendavaid Tooteid.

Ostja teavitab NP-d Lepingust taganemisest ja tulevaste tarnete tühistamisest posti teel aadressil: Natural Pharmaceuticals Klienditeenindus, Pärnu mnt. 160, 11317 Tallinn, Estonia, e-posti kaudu: info@omegamarine.ee või helistades klienditeeninduse numbril: +372 6743068.

Ostja taganemisel Lepingust on Ostja kohustatud tagastama kättetoimetatud Tooted NP-le 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest. NP maksab Lepingust taganenud Ostjale tagastatud Toodete eest tasutud summa tagasi 30 päeva jooksul pärast Toodete kättesaamist.

Kui Ostja tühistab üksiku Toote tellimuse või perioodilise tellimuse ning tagastab NP-le viimati kättetoimetatud Toote, tasub Ostja tagastus- ja tarnekulud igal juhul.

9. Õiguskaitsevahendid

Ostja õiguste rikkumisel on Ostjal õigus kasutada kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

NP vastutab puuduste eest Lepingu täitmisel (defektsed või valed Tooted), kui puudus tekkis Toote tarne ajal või enne seda. Mittekohase täitmise korral on Ostjal õigus nõuda Toodete parandamist, asendamist või taganeda Lepingust. Puudusega Tooted tuleb tagastada järgmisel aadressil: Natural Pharmaceuticals Klienditeenindus, Pärnu mnt. 160, 11317 Tallinn, Estonia. NP palub enne Toote tagastamist Ostjatel võtta ühendust klienditeenindusega.

Kui NP ei vasta Toote asendamise nõudele 14 päeva jooksul, loetakse Ostja sellekohane palve aktsepteerituks. Uue Toote kohaletoimetamise kulud hüvitab NP.

10. Muud tingimused

Pooled lahendavad vaidlused läbirääkimiste teel. Ostja, kes on tarbija, võib esitada kaebuse Tarbijakaitseametile.

Käesolevates Üldtingimustes reguleerimata küsimustes kohaldatakse Eesti seadust, s.h. võlaõigusseadust ja tarbijakaitseseadus ning teisi kauba müüki ning poolte vahelist õigussuhet reguleerivaid õigusakte.

NP jätab endale õiguse ühepoolselt muuta käesolevaid Üldtingimusi. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest veebilehel www.omegamarine.ee

Käesolevad Üldtingimused on kättesaadavad aadressil: www.omegamarine.ee

Viimati uuendatud: 2018

Üldtingimused reklaammüügiks

Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. Domaniewska tee 28, 02-672 Varssavi, Poola. KMK reg. nr. 30329386-2-51

1. Mõisted

Käesolevates Üldtingimustes kasutatavad mõisted:

Ostja: füüsiline või juriidiline isik, kes tellib Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.-lt tooteid ja/või toidulisandeid.

Tooted: NP poolt pakutavad tooted ja/või toidulisandid.

NP: Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., Poolas registreeritud äriühing registrikoodiga 0000343007.

2. Üldsätted

Käesolevad Üldtingimused kehtivad kõigile Ostja poolt esitatud Toodete tellimustele. Ostja võib Tooteid tellida veebilehelt www.omegamarine.ee või interneti, kirja (kupongide) või klienditeeninduse (telefoni) kaudu eraldi esitatud ostutellimuste alusel. Ostja tellimuse kättesaamisel loetakse, et Ostja ja NP vahel on sõlmitud müügileping (Leping) tellimuses toodud Toodete suhtes.

3. Isikuandmed ja nende kasutamine

NP töötleb Ostjate isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses ning muudes kohalduvates õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt ning vastavalt NP privaatsusteates www.omegamarine.ee toodud tingimustele.

4. Tellimused

Iga tellimusega määratakse kindlaks Toote kapslite hulk kindla ajavahemiku – üks kuu, kaks kuud või üks aasta või mõni muu NP poolt määratud ajavahemik – vältel.

Tellimuse andmed salvestatakse NP kliendiregistrisse.

  1. a) Esimene tellimus (reklaamtoode)

Esimene tellimus loetakse reklaamtoote tellimuseks ning see sisaldab 30/60 kapslit/ tabletti. Ostja tasub reklaamtoote tellimuse eest ainult posti- ja halduskulud. Iga Ostja saab esitada ainult ühe reklaamtoote tellimuse.

  1. b) Täiendavad perioodilised tellimused

Pärast esimest (reklaamtoote) tellimust on Ostjal võimalus tellida Toote kapsleid perioodiliselt ühe või kahe kuu kaupa. Täiendava tellimuse korral saadetakse Ostjale Toote kapsleid 60 või 120 kapsliga /tabletti. Tootekomplekte seni, kuni Ostja esitab käesolevates Üldtingimustes nimetatud kontaktide kaudu avalduse tellimuste lõpetamiseks.

  1. c) Aastane tellimus

Aastase tellimuse puhul saadetakse Ostjale ühekordne 360/720 kapslit/tabletti sisaldav Toote komplekt. Ostjaga lepitakse kokku 12 kuud kestev igakuuline makse, mis põhineb NP poolt väljastatud arvel.

Ostjal on õigus tagastada Toode 14 päeva jooksul alates selle kättesaamisest. Tagastatav Toode peab olema kahjustamata ja pakend avamata. Sel juhul ei ole Ostjal kohustust tellitud Toote eest tasuda. Ostjal ei ole õigus ostust taganeda, kui Toote pakend on avatud või kahjustatud.

Ostjal on õigus tühistada Toodete tellimused telefonil: +372 6743068, kirjaliku avaldusega posti teel aadressil: Natural Pharmaceuticals Klienditeenindus, Pärnu mnt. 160, 11317 Tallinn, Estonia või e-kirja teel aadressil: info@omegamarine.ee.

NP pakendab tellitud Tooted hoolikalt peale kvaliteedikontrolli ja toimetab koos arvega Ostja poolt antud aadressil.

5. Kohaletoimetamine

Tooted tarnitakse Ostjale posti teel, aastase komplekti korral tähitud postiga, kasutades NP poolt määratud postiteenuse osutajat. NP tarnib tellitud Tooted vastavalt enda või oma tarnijate laoseisule. Kui tellimust ei saa täita puuduliku laoseisu tõttu, tarnitakse esmalt Tooted, mis on laos saadaval. NP teavitab Ostjat, kui Toote tellimust ei ole võimalik täita. NP maksab Ostjale raha tagasi juhul, kui Ostja on juba sellise Toote eest tasunud. Ühe Toote kättetoimetamise ebaõnnestumine ei mõjuta Ostja teiste tellimuste täitmist. Juhul, kui Toode ei ole NP või tema tarnija laos pikemat aega saadaval ning NP ei ole võimeline tellimust täitma 30 päeva jooksul alates Tellimuse esitamisest, on NP-l õigus ühepoolselt Lepingust taganeda.

6. Makse

Ostja tasub tellitud Toodete eest NP poolt veebilehel www.omegamarine.ee toodud hinna, ostutellimuse vormil näidatud hinna või telefoni teel kokkulepitud hinna (st sõltuvalt tellimise viisist).

Ostja tasub iga kaubasaadetise eest pärast Toote kättesaamist ülekandega vastavalt lisatud arvele.

Ostjatele mugavuse tagamiseks on täiendava tooterühma artikli eest võimalik tasuda maksetähtajaga 14 päeva, vastavalt kohaletoimetatud arvele.

Esimese (reklaamtoote) tellimuse korral tasub Ostja Toote pakendamis- ja tarnekulud, täiendavate tellimuste korral pakendamis- ja tarnekulud puuduvad.

7. Hinnamuutused

NP teavitab alati Ostjat võimalikest hinnatõusudest.

8. Taganemisõigus

Ostjal on õigus Lepingust taganeda 14 päeva jooksul pärast tellitud üksiku Toote või Tooterühma esimese artikli kättesaamist tingimusel, et Toode ning selle pakend on kahjustamata ja avamata.

Ostja, kes on tellinud Tooteid Tooterühmade kaupa, on lisaks õigus igal ajal tühistada tellimus üksiku Tooterühma suhtes. Ostjal ei ole kohustust osta Tooterühma kuuluvaid täiendavaid Tooteid.

Ostja teavitab NP-d Lepingust taganemisest ja tulevaste tarnete tühistamisest posti teel aadressil: Natural Pharmaceuticals Klienditeenindus, Pärnu mnt. 160, 11317 Tallinn, Estonia, e-posti kaudu: info@omegamarine.ee või helistades klienditeeninduse numbril: +372 6743068.

Ostja taganemisel Lepingust on Ostja kohustatud tagastama kättetoimetatud Tooted NP-le 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest. NP maksab Lepingust taganenud Ostjale tagastatud Toodete eest tasutud summa tagasi 30 päeva jooksul pärast Toodete kättesaamist.

Kui Ostja tühistab üksiku Toote tellimuse või perioodilise tellimuse ning tagastab NP-le viimati kättetoimetatud Toote, tasub Ostja tagastus- ja tarnekulud igal juhul.

9. Õiguskaitsevahendid

Ostja õiguste rikkumisel on Ostjal õigus kasutada kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

NP vastutab puuduste eest Lepingu täitmisel (defektsed või valed Tooted), kui puudus tekkis Toote tarne ajal või enne seda. Mittekohase täitmise korral on Ostjal õigus nõuda Toodete parandamist, asendamist või taganeda Lepingust. Puudusega Tooted tuleb tagastada järgmisel aadressil: Natural Pharmaceuticals Klienditeenindus, Pärnu mnt. 160, 11317 Tallinn, Estonia. NP palub enne Toote tagastamist Ostjatel võtta ühendust klienditeenindusega.

Kui NP ei vasta Toote asendamise nõudele 14 päeva jooksul, loetakse Ostja sellekohane palve aktsepteerituks. Uue Toote kohaletoimetamise kulud hüvitab NP.

10. Muud tingimused

Pooled lahendavad vaidlused läbirääkimiste teel. Ostja, kes on tarbija, võib esitada kaebuse Tarbijakaitseametile.

Käesolevates Üldtingimustes reguleerimata küsimustes kohaldatakse Eesti seadust, s.h. võlaõigusseadust ja tarbijakaitseseadus ning teisi kauba müüki ning poolte vahelist õigussuhet reguleerivaid õigusakte.

NP jätab endale õiguse ühepoolselt muuta käesolevaid Üldtingimusi. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest veebilehel www.omegamarine.ee

Käesolevad Üldtingimused on kättesaadavad aadressil: www.omegamarine.ee

Viimati uuendatud: 2018

LEPINGUST TAGANEMISE NӒIDISVORM

Lepingust taganemise näidisvorm

Ettevõttele Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. Mina (kliendi ees- ja perekonnanimi, aadress) teavitan käesolevaga kuupäeval (toote kättesaamise kuupäev) kätte saadud (toote nimetus) müügilepingust taganemisest. (Tarbija allkiri, allkirjastamise kuupäev).