Tingimused

Üldtingimused tavamüügiks

Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.. Domaniewska 28, 02-672 Varssavi, Poola.

1. Mõisted

Käesolevates Üldtingimustes kasutatavad mõisted:

Ostja: füüsiline või juriidiline isik, kes tellib Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.-lt tooteid ja/või toidulisandeid.

Tooted: NP poolt pakutavad tooted ja/või toidulisandid.

NP: Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., Poolas registreeritud äriühing registrikoodiga 0000343007.

2. Üldsätted

Käesolevad Üldtingimused kehtivad kõigile Ostja poolt esitatud Toodete tellimustele. Ostja võib Tooteid tellida veebilehelt www.omegamarine.ee või interneti, kirja (kupongide) või klienditeeninduse (telefoni) kaudu eraldi esitatud ostutellimuste alusel.

NP müüb Tooteid ühekordse või perioodilise tellimuse alusel.

3. Isikuandmed ja nende kasutamine

NP töötleb Ostjate isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses ning muudes kohalduvates õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt ning vastavalt NP privaatsusteates www.omegamarine.ee toodud tingimustele.

4. Tellimused

4.1 Ühekordse tellimusega Toote müügileping kehtib kuni poolte poolt kõigi lepinguliste kohustuse täitmiseni.

4.2 Perioodilise tellimusega Toote müügileping on sõlmitud tähtajatult. Ostjal on õigus perioodilise tellimusega Toote müügileping ilma põhjuseta üles öelda, teavitades sellest NP-d telefoni, kirja või e-posti teel. Ülesütlemine jõustub 14 (neljateist) päeva jooksul ülesütlemisteate NP-le kättetoimetamisest.

4.3 Toote müügileping (Leping) loetakse sõlmituks:

a) kupongi alusel tellimisel – nõuetekohaselt täidetud kupongi jõudmisel NP-le;

b) telefoni teel tellimisel – Ostja poolt Lepingu sõlmimise kinnituse edastamisel NP-le vastuseks NP poolt Ostjale kirja või e-posti teel edastatud Lepingule;

c) internetis NP veebipoe kaudu tellides – NP poolt Ostja tellimuse andmetes sisestatud e-postiaadressile tellimuse kohta kinnituse saatmisel (e-kiri pealkirjaga „Tellimuse kinnitus”).

4.4 Kauba esimese saadetise hinnakampaania puhul (tasuta Kauba näidis) jätab Natural Pharmaceuticals endale õiguse saata vastavalt kampaania tingimustele ainult üks kampaaniaga hõlmatud Kaup (selle tasuta näidis) leibkonna kohta. Leibkonda tuleks mõista ühe aadressipunktina, sõltumata selles elavate inimeste arvust. Kui tekib kahtlus, et Tellimus rikub sellise kampaania tingimusi, püüab Natural Pharmaceuticals võtta Kliendiga ühendust, et kontrollida ülaltoodud kahtlusi olemasolevate kontaktandmete kaudu ja kui ülaltoodud kahtlused leiavad kinnitust, siis Natural Pharmaceuticals’il on õigus keelduda sellise Tellimuse vastuvõtmisest.

5. Kohaletoimetamine

5.1 Ühekordne tellimus või perioodilise tellimuse esimene osa toimetatakse Ostjani 30 (kolmekümne) päeva jooksul Lepingu sõlmimisest.

5.2 Perioodilise tellimuse teine ja iga järgnev tellimuse osa toimetatakse Ostjani regulaarselt, vastavalt pakkumise tingimustele.

5.3. NP tarnib tellitud Tooted vastavalt enda või oma tarnijate laoseisule. Kui tellimust ei saa täita puuduliku laoseisu tõttu, tarnitakse esmalt Tooted, mis on laos saadaval. NP teavitab Ostjat, kui Toote tellimust ei ole võimalik täita. NP maksab Ostjale raha tagasi juhul, kui Ostja on juba sellise Toote eest tasunud. Ühe Toote kättetoimetamise ebaõnnestumine ei mõjuta Ostja teiste tellimuste täitmist. Juhul, kui Toode ei ole NP või tema tarnija laos pikemat aega saadaval ning NP ei ole võimeline tellimust täitma 30 päeva jooksul alates Tellimuse esitamisest, on NP-l õigus ühepoolselt Lepingust taganeda.

6. Makse

Toote hind ja saatmise kulud kuuluvad tasumisele Toote kättetoimetamisel või Tootele lisatud arvel näidatud pangakontole arvel näidatud tähtajaks.

7. Hinnamuutused

NP teavitab alati Ostjat võimalikest hinnatõusudest.

8. Taganemisõigus

8.1 Ostjal on ilma põhjuseta õigus Lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul ühekordse tellimusega Toote või perioodilise tellimusega Toote esimese osa kättesaamisest, esitades NP-le taganemisavalduse. Ostjal ei ole õigus Lepingust taganeda, kui Toote pakend on avatud või kahjustatud.

8.2 Lepingust taganemiseks peab Ostja taganemisavalduse NP-le kätte toimetama eelmises punktis nimetatud tähtaja jooksul. Ostja võib, aga ei pea taganemiseks kasutama all toodud Lepingust taganemise näidisvormi. Taganemisavalduse võib NP-le edastada isiklikult, kirja, e-posti teel või telefoni teel.

8.3 NP teavitab Ostjat viivitamatult elektrooniliselt edastatud taganemisavalduse kättesaamisest.

8.4 Ostja tasub Toote tagastamisega seotud otsesed kulud. Toode tuleb tagastada viivitamatult, aga hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Lepingust taganemisest.

8.5 NP maksab Lepingust taganenud Ostjale viivitamatult, aga hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast taganemisavalduse kättesaamist, tagasi tagastatud Toote eest tasutud summa, sealhulgas Toote saatmisega seotud kulud (v.a. Ostja poolt valitud saatmisviisi kulud ulatuses, mis ületavad NP poolt tavapäraselt kasutatavat odavaimat saatmisviisi).

9. Õiguskaitsevahendid

Ostja õiguste rikkumisel on Ostjal õigus kasutada kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

NP vastutab puuduste eest Lepingu täitmisel (defektsed või valed Tooted), kui puudus tekkis Toote tarne ajal või enne seda. Mittekohase täitmise korral on Ostjal õigus nõuda Toodete parandamist, asendamist või taganeda Lepingust. Puudusega Tooted tuleb tagastada järgmisel aadressil: Natural Pharmaceuticals Klienditeenindus, Pallasti 28, Tallinn, 10001, PO BOX 8005, Eesti. NP palub enne Toote tagastamist Ostjatel võtta ühendust klienditeenindusega.

Kui NP ei vasta Toote asendamise nõudele 14 päeva jooksul, loetakse Ostja sellekohane palve aktsepteerituks. Uue Toote kohaletoimetamise kulud hüvitab NP.

10. Muud tingimused

Pooled lahendavad vaidlused läbirääkimiste teel. Ostja, kes on tarbija, võib esitada kaebuse Tarbijakaitseametile.

Käesolevates Üldtingimustes reguleerimata küsimustes kohaldatakse Eesti seadust, s.h. võlaõigusseadust ja tarbijakaitseseadus ning teisi kauba müüki ning poolte vahelist õigussuhet reguleerivaid õigusakte.

NP jätab endale õiguse ühepoolselt muuta käesolevaid Üldtingimusi. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest veebilehel www.omegamarine.ee

Käesolevad Üldtingimused on kättesaadavad aadressil: www.omegamarine.ee

Lepingust taganemise näidisvorm

Ettevõttele Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. Mina (kliendi ees- ja perekonnanimi, aadress) teavitan käesolevaga kuupäeval kätte saadud (toote nimetus) müügilepingust taganemisest. (Tarbija allkiri, allkirjastamise kuupäev).

Viimati uuendatud: 2023

LEPINGUST TAGANEMISE NӒIDISVORM

Lepingust taganemise näidisvorm

Ettevõttele Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. Mina (kliendi ees- ja perekonnanimi, aadress) teavitan käesolevaga kuupäeval kätte saadud (toote nimetus) müügilepingust taganemisest. (Tarbija allkiri, allkirjastamise kuupäev).